Sikorskiego 15  (95) 749 16 57   kancelaria@parafiapszczew.pl A A A  
Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie
Diecezja zielonogórsko-gorzowska

List poparcia dla Fundacji LUX VERITATIS

piątek, 14-05-2021


Biura i Koła Radia Maryja działające w diecezji proszą o udzielenie wsparcia fundacji Lux Veritatis „w związku z bezpodstawnymi atakami, które mogą zniszczyć Radio Maryja i Telewizję Trwam”

Biura i Koła Radia Maryja działające w diecezji proszą o udzielenie wsparcia fundacji Lux Veritatis „w związku z bezpodstawnymi atakami, które mogą zniszczyć Radio Maryja i Telewizję Trwam”, prowadzonymi przez organizację Watchdog Polska. Wsparcia można udzielić podpisując i wysyłając list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst listu znajduje się w pod adresem:


http://www.radiomaryja.pl/informacje/w-obronie-lux-veritatis-podpisz-list-do-prezydenta-rp/


Oto treść listu:

 

Andrzej Duda, Prezydent RP

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

 

Szanowny Panie Prezydencie,

jesteśmy zaniepokojeni postępowaniem karnym skierowanym przeciwko Ojcu dr. Tadeuszowi Rydzykowi CSsR, Ojcu Janowi Królowi CSsR oraz Pani Lidii Kochanowicz-Mańk, działającym w imieniu Fundacji Lux Veritatis. Na skutek złożonego przez międzynarodową organizację Sieć Obywatelska Watchdog Polska subsydiarnego aktu oskarżenia Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydział Karny prowadzi pod sygn. akt III K 555/20 postępowanie karne w związku z rzekomym naruszeniem przez wskazane wyżej osoby art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 231 § 1 i 2 Kodeksu karnego.

Prowadzone postępowanie karne jest bezpodstawne, ponieważ oskarżone osoby nie popełniły zarzucanego im czynu. W zakresie wymaganym prawem odpowiedziały na złożone zapytania, co zresztą potwierdziły dotychczasowe decyzje organów wymiaru sprawiedliwości, które odmówiły wszczęcia postępowania oraz umorzyły postępowanie. Znaczenie ma również, że Sieć Obywatelska Watchdog Polska nie posiada statusu podmiotu pokrzywdzonego w sprawie, w związku z czym złożony przez nią subsydiarny akt oskarżenia w ogóle nie powinien podlegać rozpoznaniu z uwagi na brak legitymacji do jego złożenia. Co więcej, za całkowicie niedopuszczalne z formalnego punktu widzenia jest zawarte w subsydiarnym akcie oskarżenia rozszerzenie podmiotowe (o osoby, co do których dotych­czasowe postępowanie nie było procedowane) oraz przedmiotowe (w zakresie dodania do art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 231 § 1 i 2 Kodeksu karnego).

Należy dodać, że przyjęta przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska główna podstawa prawna oskarżenia, tj. art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest obecnie na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedmiotem kontroli jej zgodności z Konstytucją RP w zakresie, w jakim nie spełnia postulatu określoności ustawowych znamion czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP oraz art. 7 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. [Postępowanie prowadzone przez TK pod sygn. akt: K1/21]. Aktualne brzmienie przepisu stanowiącego podstawę oskarżenia nie spełnia bowiem podstawowej zasady prawa karnego sprowadzającej się do konieczności precyzyjnego scharakteryzowania przesłanek, które powinny wypełniać opis czynu zabronionego, w związku z czym pozwala na rozszerzające stosowanie przepisu prawa karnego, co z kolei godzi w konstytucyjne prawa i wolności człowieka.

Należy jednoznacznie podkreślić, że wszczęte przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska postępowanie karne jest pozbawione jakichkolwiek podstaw formalnych i merytorycznych, a jego jedynym celem jest atak na Ojca dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, Ojca Jana Króla CSsR i Panią Lidię Kochanowicz-Mańk oraz chęć ich zdyskredytowania w opinii publicznej. Znamienne jest, że sama rozprawa oraz jej przymioty, takie jak „akt oskarżenia” czy „oskarżony”, mają całkowicie pejoratywne znaczenie w odbiorze społecznym i już same w sobie wywołają znaczne szkody, niezależnie od rozstrzygnięcia.

Odbieramy działania organizacji Watchdog Polska jako formę bezprawnej próby zdyskredytowania i odebrania dobrego imienia i praw podmiotowi katolickiemu, tak aby uniemożliwić prowadzenie ewangelizacji z wykorzystaniem środków społecznego przekazu. Jest to atak na wolność religijną i wolność słowa.

Panie Prezydencie, jako Pańscy wyborcy prosimy o zainteresowanie się sprawą nękania Fundacji Lux Veritatis.

 

.......................................................................

Imię i nazwisko, miejscowość

 

Kopie listów prosimy przesyłać do marszałek Sejmu i premiera na podane adresy:

 

Elżbieta Witek Marszałek Sejmu RP

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

 

Do wiadomości:

1. Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu

2. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM