Sikorskiego 15  (95) 749 16 57; (95) 727 28 01   kancelaria@parafiapszczew.pl A A A  
Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie
Diecezja zielonogórsko-gorzowska

INFORMACJE DOTYCZĄCE CMENTARZA

Wyciąg z regulaminu cmentarza Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie z dnia 29 października 2017 roku

§ 1. Cmentarz w Pszczewie przy ulicy Międzychodzkiej jest cmentarzem wyznaniowym własności Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie.
§ 2. Stan cmentarza, w tym jego wykorzystanie, jest wspólną troską Parafii oraz korzystających z cmentarza - także z poza Parafii. 
§ 5. Zarząd cmentarza sprawuje proboszcz Parafii w Pszczewie, we współpracy z Parafialną Radą Ekonomiczną.
§ 7. Cmentarz jest dostępny codziennie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
§ 8. Podmioty gospodarcze mogą wykonywać prace ziemne, roboty kamieniarskie lub budowlane na terenie cmentarza, tylko w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00, wyjazd najpóźniej do godz. 16:00.
§ 11. W zakresie dysponowania  grobem, grobowcem, stanowiskiem w kolumbarium lub rezerwacją:
1. Dysponentem grobu, grobowca, stanowiska w kolumbarium staje się osoba, która potwierdziła swoje relacje ze zmarłym i opłaciła stosowne pokładne;  
2. Dysponentem rezerwacji staje się osoba, która opłaciła stosowne pokładne;
§ 12. W zakresie utrzymania ładu:
1.  Utrzymanie w porządku grobów, grobowców, rezerwacji i stanowisk w kolumbarium należy do obowiązku ich dysponentów;
3. Zagospodarowanie otoczenia grobu, grobowca lub rezerwacji (np. polbruk, grys, krawężnik, ławka, drzewa i krzewy itp.) nie może naruszać sąsiedztwa lub szlaku komunikacji, a podjęte dopiero po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem cmentarza;
4. Miejsce pochówku, lokalizacja grobu lub grobowca, usytuowanie i rozmiary nagrobka wymagają uzgodnienia z Administratorem cmentarza. 
§ 13. W zakresie organizacji pogrzebu:
1. Wykonywanie czynności pogrzebowych lub ekshumacji wymaga wcześniejszego powiadomienia i zgody Zarządcy lub Administratora cmentarza, przez podejmującego usługę;
2. Usługodawca pogrzebu jest zobowiązany do należytego zachowania stanu cmentarza i sąsiedztwa pochówku oraz do doprowadzenia miejsca pochówku i sąsiedztwa do poprzedzającego stanu używalności. Jest zobowiązany do naprawienia szkód, powstałych w wyniku wykonywanych przez niego robót.
§ 14. W zakresie prac ziemnych, robót kamieniarskich lub budowlanych: 
1. Wykonywanie prac ziemnych, robót kamieniarskich lub budowlanych  wymaga wcześniejszego powiadomienia i zgody Zarządcy lub Administratora cmentarza przez podejmującego usługę;
2. Usługodawca prac ziemnych, robót kamieniarskich lub budowlanych  jest zobowiązany do zachowania należytego stanu cmentarza i sąsiedztwa prac oraz do doprowadzenia miejsca prac i sąsiedztwa do poprzedzającego stanu używalności. Jest zobowiązany do naprawienia szkód, powstałych w wyniku wykonywanych przez niego robót;
3. Odpady powstałe przy pracach nie mogą być składowane na cmentarzu, ani w pojemnikach na śmieci cmentarza, a podlegają zagospodarowaniu przez wykonującego pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami;
4. Wykonywanie prac ziemnych, robót kamieniarskich lub budowlanych, nie może być prowadzone podczas uroczystości pogrzebowych.  
§ 15. Na cmentarzu obowiązują opłaty pokładne i eksploatacyjne, które są przeznaczane na funkcjonowanie cmentarza.
§ 25. Opłatę eksploatacyjną za wjazd na cmentarz pobiera każdorazowo Administrator.
§ 26. Na terenie cmentarza zakazuje się:
1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
2. Zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
3. Niszczenia zieleni i elementów cmentarza;
4. Ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;
5. Zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu lub grobowca;
6. Przemieszczania nagrobków bez uzgodnienia z Administratorem;
7. Przebywania na cmentarzu poza godzinami dostępu;
8. Przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców lub nauczycieli;
9. Prowadzenia działalności handlowej i akwizycji oraz umieszczania reklam bez zgody Zarządu;
10. Sadzenia drzew i krzewów, bez zgody Administratora i Zarządu;
11. Wjazdu na cmentarz bez zgody Administratora, co nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych;
12. Wprowadzania zwierząt;
13. Palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie;
14. Przebywania w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
§. 27. Parafia Pszczew - w tym Zarząd i Administrator - nie odpowiadają za szkody powstałe na cmentarzu w wyniku klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży, aktów wandalizmu, za rzeczy pozostawione bez nadzoru oraz inne szkody wynikające z użytkowania cmentarza.

Stawki opłat cmentarnych cmentarza parafialnego w Pszczewie: 

Parafialna Rada ds. ekonomicznych informuje, że od 1 sierpnia 2021 roku ulegają zmianie stawki opłat na cmentarzu parafialnym. Zmiana ta wynika ze wzrastających kosztów utrzymania cmentarza. Dotychczasowe wpłaty umożliwiły podjęcie i wykonanie najpilniejszych prac, ale nie będą w stanie zapewnić funkcjonowania cmentarza. Dla przykładu w roku 2017 średni miesięczny rachunek za wywóz śmieci wynosił około 500 złotych, a teraz to prawie 1800 złotych. Są miesiące - jak październik i listopad – kiedy rachunek ten sięga kilku tysięcy, a z tego co słyszymy koszty wywozu śmieci mają jeszcze wzrosnąć. Funkcjonowanie cmentarza, tak jak każdego gospodarstwa domowego, jest kosztowne i musi nadążać za zmianami – w przeciwnym razie grozi jego zamkniecie.

Doraźna opłata eksploatacyjna (tzw. wjazdowe) będzie uzależniona od bieżącej ceny wywozu jednego pojemnika na śmieci. Zwykle po pogrzebie kwiaty i wieńce zapełniają co najmniej jeden kontener. Dotąd było to 100 zł, a na dzień dzisiejszy to 160 zł.

Wprowadzamy okresową opłatę eksploatacyjną. Na cztery lata będzie ona wynosiła 100 zł od każdego grobu.

Podwyższone zostają stawki dwudziestoletniej opłaty za miejsce na cmentarzu. Dla przykładu opłata za grób jednostanowiskowy (w tym urnowy), który dotąd nie został opłacony, będzie wynosiła 600 zł – było 300. Grób dwustanowiskowy będzie kosztował 800 zł – było 400.

Suma stawek na naszym cmentarzu będzie podobna tym - ale generalnie mniejsza - które obowiązują na cmentarzach w Międzychodzie, Międzyrzeczu i Skwierzynie.

Parafialna Rada ds. ekonomicznych dziękuje wszystkim, którzy już opłacili miejsca grobów swych bliskich na cmentarzu. Dzięki wam udało się ocalić cmentarz przed jego dewastacją i zamknięciem. Teraz prosimy Was wyłącznie o okresową opłatę eksploatacyjną. Jesteśmy pewni, że rozłożenie cmentarnych opłat na kilka lat było mniej uciążliwe niż jednorazowa wysoka stawka.

Każdy kto dotąd nie wniósł opłaty - a były na to aż cztery lata - będzie zobligowany do uiszczenia jej pełnej, wyższej sumy.

Informacja o szczegółach zmiany stawek będzie zamieszczona w gablotach na cmentarzu i w kościele oraz na stronie internetowej parafii.

Ufając opiece Pana Boga - Parafialna Rada ds. ekonomicznych.

 

NOWA TARYFA STAWEK NA CMENTARZUN PARAFIALNYM
OD 1 SIERPNIA 2021 ROKU:

 

 1. Na cmentarzu parafialnym w Pszczewie obowiązują dwie opłaty: za miejsce oraz opłata eksploatacyjna. Uzasadnienie tych opłat wynika z potrzeb utrzymania funkcji cmentarza.
 2. Opłata za miejsce na cmentarzu ma dwa rodzaje: pokładne i rezerwacja.
 3. Opłata eksploatacyjna ma dwa rodzaje: okresowa i doraźna.
 4. Nowe stawki opłat (za miejsce i eksploatacyjna) obowiązują od 1.08.2021 r.
 5. Nowe stawki pokładnego dotyczą grobów (tradycyjnych, urnowych) nie opłaconych.
 6. Nowe stawki rezerwacji dotyczą stanowisk nie opłaconych.
 7. Nowe stawki opłaty eksploatacyjnej (okresowa, doraźna) dotyczą wszystkich grobów (tradycyjnych, urnowych, z opłaconym i nie opłaconym pokładnym).
 8. Opłata eksploatacyjna okresowa, czteroletnia (to jest na 4 lata) dotyczy wszystkich grobów w okresie od 1.08.2021 r. do 1.08.2025 r. Jeśli w tym okresie dysponent grobu nie wniesie tej opłaty, skumuluje się ona z nową stawką opłaty okresowej eksploatacyjnej, ustalonej po 1.08.2025 r.
 1. Opłata eksploatacyjna okresowa, czteroletnia (to jest na 4 lata) nie dotyczy rezerwacji.
 2. Opłata eksploatacyjna doraźna jest związana jest z organizacją pogrzebu i pracami na grobach (np. budowa/remont/likwidacja nagrobka, ekshumacja). Jej stawka jest uzależniona od bieżącej ceny wywozu jednostki śmieci z cmentarza. Jest ona ustalana na dzień opłaty i zaokrąglana do pełnej dziesiątki kwoty w górę.

 

Stawki opłaty za miejsce obowiązujące od 1.08.2021 r. dla grobów nie opłaconych:

 

Opłata za miejsce stawka (zł) pokładne/grób dziecka do lat pięciu 300 zł

pokładne/grób jednostanowiskowy (w tym urnowy) 600 zł

pokładne/grób dwustanowiskowy 800 zł

pokładne/grób wielostanowiskowy 800zł + 200 zł za każde kolejne stanowisko

rezerwacja/ grób jednostanowiskowy (w tym urnowy) 600 zł

rezerwacja/grób dwustanowiskowy 800 zł

rezerwacja/grób wielostanowiskowy 800 zł +200 zł za każde kolejne stanowisko

  

Stawki opłaty eksploatacyjnej obowiązujące od 1.08.2021 r. :

 

Opłata eksploatacyjna stawka (zł)

okresowa (od 1.08.2021 r. do 1.08.2025 r.) 100 zł

doraźna 180 zł*

Przypadki:

 1. Przy już opłaconym pokładanym na 20 lat:

- opłata eksploatacyjna okresowa (na 4 lata): 100 zł

 1. Przy już opłaconym pokładanym na 20 lat przy pogrzebie lub pracy przy grobie:

- opłata eksploatacyjna doraźna: 180* zł

 1. Przy pierwszej opłacie za miejsce na cmentarzu, na przykładzie grobu jednostanowiskowego:

- opłata za miejsce na cmentarzu (na 20 lat): 600 zł

- opłata eksploatacyjna okresowa (na 4 lata): 100 zł

- opłata eksploatacyjna doraźna: 180* zł

 1. Przy pierwszej opłacie za rezerwację na cmentarzu, na przykładzie grobu jednostanowiskowego:

- opłata za rezerwację miejsca na cmentarzu (na 20 lat): 600 zł

*- stawka uzależniona od bieżącej ceny wywozu jednostki śmieci z cmentarza, ustalana na dzień opłaty i zaokrąglana do pełnej dziesiątki kwoty w górę.

- Kontakt z Zarządem cmentarza parafialnego w Pszczewie odbywa się w biurze parafialnym w piątki (oprócz świąt) po wieczornej Mszy św. (od godz. 18:45, a w grudniu od godz. 17:45) do ostatniego petenta.

- Nr konta bankowego cmentarza parafialnego w Pszczewie:

Pekao S.A. I Oddział w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 1 
nr rachunku: 11 1240 3578 1111 0010 7641 7910

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM