Sikorskiego 15  (95) 749 16 57   kancelaria@parafiapszczew.pl A A A  
Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie
Diecezja zielonogórsko-gorzowska

INFORMACJE DOTYCZĄCE CMENTARZA

Wyciąg z regulaminu cmentarza Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie z dnia 29 października 2017 roku

§ 1. Cmentarz w Pszczewie przy ulicy Międzychodzkiej jest cmentarzem wyznaniowym własności Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie.
§ 2. Stan cmentarza, w tym jego wykorzystanie, jest wspólną troską Parafii oraz korzystających z cmentarza - także z poza Parafii. 
§ 5. Zarząd cmentarza sprawuje proboszcz Parafii w Pszczewie, we współpracy z Parafialną Radą Ekonomiczną.
§ 7. Cmentarz jest dostępny codziennie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
§ 8. Podmioty gospodarcze mogą wykonywać prace ziemne, roboty kamieniarskie lub budowlane na terenie cmentarza, tylko w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00, wyjazd najpóźniej do godz. 16:00.
§ 11. W zakresie dysponowania  grobem, grobowcem, stanowiskiem w kolumbarium lub rezerwacją:
1. Dysponentem grobu, grobowca, stanowiska w kolumbarium staje się osoba, która potwierdziła swoje relacje ze zmarłym i opłaciła stosowne pokładne;  
2. Dysponentem rezerwacji staje się osoba, która opłaciła stosowne pokładne;
§ 12. W zakresie utrzymania ładu:
1.  Utrzymanie w porządku grobów, grobowców, rezerwacji i stanowisk w kolumbarium należy do obowiązku ich dysponentów;
3. Zagospodarowanie otoczenia grobu, grobowca lub rezerwacji (np. polbruk, grys, krawężnik, ławka, drzewa i krzewy itp.) nie może naruszać sąsiedztwa lub szlaku komunikacji, a podjęte dopiero po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem cmentarza;
4. Miejsce pochówku, lokalizacja grobu lub grobowca, usytuowanie i rozmiary nagrobka wymagają uzgodnienia z Administratorem cmentarza. 
§ 13. W zakresie organizacji pogrzebu:
1. Wykonywanie czynności pogrzebowych lub ekshumacji wymaga wcześniejszego powiadomienia i zgody Zarządcy lub Administratora cmentarza, przez podejmującego usługę;
2. Usługodawca pogrzebu jest zobowiązany do należytego zachowania stanu cmentarza i sąsiedztwa pochówku oraz do doprowadzenia miejsca pochówku i sąsiedztwa do poprzedzającego stanu używalności. Jest zobowiązany do naprawienia szkód, powstałych w wyniku wykonywanych przez niego robót.
§ 14. W zakresie prac ziemnych, robót kamieniarskich lub budowlanych: 
1. Wykonywanie prac ziemnych, robót kamieniarskich lub budowlanych  wymaga wcześniejszego powiadomienia i zgody Zarządcy lub Administratora cmentarza przez podejmującego usługę;
2. Usługodawca prac ziemnych, robót kamieniarskich lub budowlanych  jest zobowiązany do zachowania należytego stanu cmentarza i sąsiedztwa prac oraz do doprowadzenia miejsca prac i sąsiedztwa do poprzedzającego stanu używalności. Jest zobowiązany do naprawienia szkód, powstałych w wyniku wykonywanych przez niego robót;
3. Odpady powstałe przy pracach nie mogą być składowane na cmentarzu, ani w pojemnikach na śmieci cmentarza, a podlegają zagospodarowaniu przez wykonującego pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami;
4. Wykonywanie prac ziemnych, robót kamieniarskich lub budowlanych, nie może być prowadzone podczas uroczystości pogrzebowych.  
§ 15. Na cmentarzu obowiązują opłaty pokładne i eksploatacyjne, które są przeznaczane na funkcjonowanie cmentarza.
§ 25. Opłatę eksploatacyjną za wjazd na cmentarz pobiera każdorazowo Administrator.
§ 26. Na terenie cmentarza zakazuje się:
1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
2. Zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
3. Niszczenia zieleni i elementów cmentarza;
4. Ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;
5. Zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu lub grobowca;
6. Przemieszczania nagrobków bez uzgodnienia z Administratorem;
7. Przebywania na cmentarzu poza godzinami dostępu;
8. Przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców lub nauczycieli;
9. Prowadzenia działalności handlowej i akwizycji oraz umieszczania reklam bez zgody Zarządu;
10. Sadzenia drzew i krzewów, bez zgody Administratora i Zarządu;
11. Wjazdu na cmentarz bez zgody Administratora, co nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych;
12. Wprowadzania zwierząt;
13. Palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie;
14. Przebywania w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
§. 27. Parafia Pszczew - w tym Zarząd i Administrator - nie odpowiadają za szkody powstałe na cmentarzu w wyniku klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży, aktów wandalizmu, za rzeczy pozostawione bez nadzoru oraz inne szkody wynikające z użytkowania cmentarza.

Stawki opłat cmentarnych cmentarza parafialnego w Pszczewie z dnia 29 X 2017

1. Zarząd Cmentarza ustalił, zgodnie z § 18 Regulaminu cmentarza Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie z dnia 29 października 2017 r. poniższe stawki opłat cmentarnych. 
2. Okres obowiązywania stawek opłat ustalono od dnia 29 października 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. Opłata pokładna, na 20 lat, za: 
- grób jednostanowiskowy (tzw. jednoosobowy) lub rezerwacja 300 zł;
- grób dwustanowiskowy (np. rodzinny) lub rezerwacja 400 zł;
- grób trzystanowiskowy lub rezerwacja 500 zł;
- grób czterostanowiskowy lub rezerwacja 600 zł;
- grób dziecięcy 150 zł;

Opłaty eksploatacyjne za: 
- każdorazowy wjazd samochodem na cmentarz (także karawanem) 100 zł.

- Kontakt z Zarządem cmentarza parafialnego w Pszczewie odbywa się w biurze parafialnym w piątki (oprócz świąt) po wieczornej Mszy św. (od godz. 18:45, a w grudniu od godz. 17:45) do ostatniego petenta.

- Nr konta bankowego cmentarza parafialnego w Pszczewie:

Pekao S.A. I Oddział w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 1 
nr rachunku: 11 1240 3578 1111 0010 7641 7910

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM