Sikorskiego 15  (95) 749 16 57; (95) 727 28 01   kancelaria@parafiapszczew.pl A A A  
Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie
Diecezja zielonogórsko-gorzowska

Parafialna Rada Ekonomiczna

Opiekun: ks. proboszcz
Spotkania:

W dniu 25 listopada 2015 r. w parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Pszczewie została powołana Parafialna Rada Ekonomiczna.

W jej skład wchodzą następujący Parafianie:

 1. Grabowski Krystian

2. Kołodziejczyk Tadeusz

3. Lemański Rafał

4. Nowacki Dariusz

5. Schubert Tomasz

6. Wittchen Dariusz

 

Statut Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

I. Normy ogólne

Artykuł 1
W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych stosownie do postanowienia kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Artykuł 2
Parafialna Rada ds. Ekonomicznych – dalej zwana Radą – jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami oraz finansami), z zachowaniem postanowień kan. 532 KPK. Członkom Rady nie przysługuje prawo reprezentowania parafii i wypowiadania się w imieniu parafii.

II. Skład Rady i sposób jej powoływania

Artykuł 3
Proboszcz jest z urzędu przewodniczącym Rady.
Artykuł 4
Rada składa się – zależnie od wielkości parafii – z 3 do 7 świeckich członków parafii, pozostających w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim i posiadających rozeznanie w sprawach ekonomiczno-finansowych.
Artykuł 5
Członków Rady powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i zaciągniętej opinii wśród wiernych.
Artykuł 6
Członkami Rady nie mogą być krewni proboszcza do czwartego stopnia włącznie oraz pracownicy parafii lub proboszcza.
Artykuł 7
Zaleca się by przynajmniej jeden członek Rady był równocześnie członkiem Rady Duszpasterskiej.
Artykuł 8
Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka parafialnej rady ekonomicznej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa kościelnego, troszcząc się równocześnie o systematyczną formację duchową. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam.
Artykuł 9
Kadencja Rady trwa 3 lata. W przypadku zmiany proboszcza, nowy proboszcz współpracuje z dotychczasową Radą albo po dokładnym rozeznaniu powołuje nowy skład Rady. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. W przypadku śmierci proboszcza Rada wspomaga dziekana, który przejmuje pieczę nad parafią do czasu objęcia jej przez nowego proboszcza.
Artykuł 10
Działalność członków Rady jest bezinteresowna. Członkostwo w Radzie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności cywilnej ani finansowej.
Artykuł 11
Proboszcz odwołuje członka Rady, którego postępowanie może budzić zgorszenie, który nie wykonuje obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach Rady, czy też z innych ważnych przyczyn. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji lub opuszczenia parafii.

III. Kompetencje i działalność Rady

Artykuł 12
Proboszcz powinien wysłuchać opinii Rady w następujących sprawach:
– finansowanie działalności duszpasterskiej;
– remont obiektów parafialnych;
– budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących;
– zmiana przeznaczenia budynków;
– kupno i sprzedaż gruntów, nieruchomości i ruchomości;
– umowy dzierżawy i najmu;
– angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych;
– podejmowanie działalności gospodarczej parafii.
Artykuł 13
Zebrania Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Obradom przewodniczy proboszcz według ustalonego przez niego porządku.
Artykuł 14
Rada wybiera spośród siebie sekretarza, który protokołuje przebieg obrad. Księgę obrad należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej.

IV. Przepisy końcowe

Artykuł 15
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane dekretem Biskupa diecezjalnego.
Artykuł 16
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

 

Zielona Góra, 01.10.2004 r.
Znak: L3-3/04
/-/ ks. Piotr Kubiak [ L.S. ] /-/ + Adam Dyczkowski
Kanclerz Kurii Biskup Zielonogórsko-Gorzowski


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM